The group of frogs | A1 English Level

 775 total views

The group of frogs | Truyện song ngữ

The group of frogs

As a group of frogs was traveling through the woods, two of them fell intoa deep pit. The other frogs crowded around the pit and saw how deep it was. They told the two frogs that there was no hope left for them.

Trong khi một đàn ếch đang đi ngang qua một cánh rừng thì có hai chú ếch bị rơi xuống một hố sâu. Khi vây quanh cái hố ấy và biết được nó sâu đến nhường nào, chúng đều nói với hai chú ếch rằng chúng không thể sống sót được nữa.

However, the two frogs decided to ignore what the others were saying. They proceeded to try and jump out of the pit. Despite their efforts, the group of frogs at the top of the pit were still saying that they should just give up. That they would never make it out.

Tuy nhiên, hai chú ếch vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy và nỗ lực nhảy ra khỏi cái hố đó. Dù chúng nỗ lực đến đâu, đàn ếch trên miệng hố vẫn không ngừng khuyên chúng phải từ bỏ, rằng chúng không thể thoát ra được.

Eventually, one of the frogs took heed to what the others were saying and he gave up, falling down to his death. The other frog continued to jump as hard as he could. Again, the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die.

Cho đến khi, một chú ếch đã để tâm đến những lời nói trên miệng hố mà từ bỏ và mất mạng. Chú ếch còn lại vẫn nỗ lực hết mình để nhảy ra khỏi cái hố sâu đó dù những chú ếch còn lại luôn miệng hét vào nó để nó có thể từ bỏ và chịu đựng một cái chết nhẹ nhàng.

He jumped even harder and finally made it out. When he got out, the other frogs said, “Did you not hear us?” The frog explained to them that he was deaf. He thought they were encouraging him the entire time.

Chú ếch ấy thậm chỉ còn nỗ lực hơn và thành công thoát khỏi cửa tử. Khi thoát ra, những chú ếch khác hỏi: “Cậu không nghe thấy chúng tôi nói gì sao?”Chú ếch ấy giải thích rằng nó bị điếc và luôn


Check your understanding

1. Was a group of snakes traveling through the
woods?

 
 
 
 

2. Who was traveling through the woods?

 
 
 
 

3. What was a group of frogs doing?

 
 
 
 

4. Where was the group of frogs traveling
through?

 
 
 
 

5. Did a group of frogs live in the woods?

 
 
 
 

6. Did one of them fall into a deep pit?

 
 
 
 

7. What happened to two of them?

 
 
 
 

8. Where did they fall into?

 
 
 
 

9. Was the pit deep?

 
 
 
 

Question 1 of 9


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *