The secret to success| A1 English Level

 2,217 total views

The secret to success| Truyện Song ngữ

The secret to success

Once a young man asked the wise man, Socrates, the secret to success. Socrates patiently listened to the man’s question. Then he told him to meet him near the river the next morning for the answer. The next morning, Socrates asked the young man to walk with him towards the river. As they went in the river, the water got up to their neck. But to the young man’s surprise Socrates ducked him into the water.

Một người đàn ông trẻ tuổi tìm đến một nhà thông thái tên Socrates để hỏi về bí quyết để trở nên thành công. Socrates kiễn nhẫn lắng nghe những câu hỏi của anh ta, sau đó ngài hẹn anh đến gần một bờ sông vào sáng mai để tìm kiếm câu trả lời. Sáng hôm sau, Socrates đưa người đàn ông trẻ về hướng dòng sông, nước sông ngập đến cổ của họ, và Socrates bất ngờ nhấn người anh ta xuống nước.

The young man struggled to get out of the water, but Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. Socrates pulled the man’s head out of the water. The young man gasped and took a deep breath of air. Socrates asked, ‘What did you want the most when your head was in the water?” The young man replied, “Air.” Socrates said, “That is the secret to success. When you want success as badly as you wanted the air while you were in the water, then you will get it. There is no other secret.”

Người đàn ông trẻ tuổi cố vật lộn để thoát khỏi làn nước, nhưng Socrates lại cực kỳ khỏe nên ngài vẫn nhấn anh ta xuống nước đến khi anh trở nên tái đi. Socrates kéo đầu anh ra khỏi mặt nước, anh ta thở gấp và kéo một hơi dài để lấy không khí. Socrates hỏi: “Điều cậu mong muốn nhất là gì khi đầu mình bị nhấn trong nước?” Chàng thanh niên đáp: “Không khí”. Socrates trả lời: ‘Đó chính là bí quyết để thành công. Khi cậu thật sự khao khát sự thành công như cậu muốn có không khí khi bị nhấn chìm trong nước thì cậu sẽ đạt được điều đó. Thật sự không hề có bí quyết nào khác cả.”

Check your understanding

1. Who did the young man ask?
A. A wise man, he asked a wise man.
B. A young man, he was a young man.
C. Yes, the young man asked an old man?
D. A wise man asked a young man.

 
 
 
 

2. Did the young man ask a stupid man?
A. Yes, he asked a wise man.
B. No, he was a young man.
C. No, he asked a wise man.
D. Yes, that was a young man.

 
 
 
 

3. What was the wise man’s name?
A. Yes, the young man asked him.
B. The young man’s name was Socrates.
C. His name was Socrates.
D. He was a wise man.

 
 
 
 

4. What did the young man ask Socrates?
A. The young man, the young man asked the
wise man.
B. He asked Socrates the secret to success.
C. Yes, he asked a wise man.
D. The wise man’s name was Socrates.

 
 
 
 

5. Did the young man ask about the secret of love?
A. No, he asked about the secret of success.
B. Yes, he asked the wise man.
C. The young man asked the wise man.
D. Yes, the young man asked about the love.

 
 
 
 

6. Who patiently listened to the man’s question?
A. Yes, he listened patiently.
B. He listened to the young man’s question.
C. The wise man – Socrates.
D. He patiently listened to the man’s question.

 
 
 
 

7. How did Socrates listen to the man’s question?
A. Yes, he listened to the man’s question.
B. He listened to the man’s question patiently.
C. He listened to the man’s question.
D. The wise man, he listened to the man’s
question.

 
 
 
 

8. Whose question did the wise man listen to?
A. He listened to the man’s question.
B. He listened patiently.
C. Socrates, he listened to the man’s question.
D. Yes, the wise man listened to his question.

 
 
 
 

9. Didn’t he listen to the man’s question?
A. The wise man listened to his question.
B. The young man, he listened to the young man’s
question.
C. No, he patiently listened to the man’s question.
D. Yes, he listened to the man’s question.

 
 
 
 

Question 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *