Unit 17: Uncountable nouns | Danh từ không đếm được trong tiếng Anh


Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về Uncountable nouns | Danh từ không đếm được trong tiếng Anh.

Từ vựng cần nắm

Danh từ không đếm được không có số nhiều và không đi với mạo từ không xác định a hoặc an.

Can you give me some information about accommodation in the city?

Có ba loại danh từ không đếm được mà học viên thường cho là đếm được:

  • Danh từ chỉ hoạt động (activity nouns): travel, work, homework
  • Danh từ thông tin (information nouns): advice, information, knowledge, research
  • Danh từ gồm nhiều thứ (group nouns): accommodation, baggage, furniture, money, traffic, weather

Những danh từ khác cũng là không đếm được:

  • Chất lõng và khí ga (liquids and gasses): water, air
  • Vật liệu (materials and substances): wood, rice
  • Cảm giác và ý tưởng (feelings and ideas): happiness, education
  • Môn học (subjects): geography, history, economics

Một vài danh từ không đếm dược nhìn giống số nhiều bởi vì chúng tận cùng có -s. Nhưng được dùng với động từ số ít:

Physics is a very interesting subject.

Trên đây là những nguyên tắc về Danh từ không đếm được trong tiếng Anh. Bạn cần nắm khi sử dụng tiếng Anh. Điểm từ vựng Uncountable nouns này sẽ có thể gây khó khăn cho các bạn học cấp độ basic. Tuy nhiên, hay tiếp xúc nhiều thì bạn sẽ dần quen nhé.


>> Unit 18: Spoken short forms | Hình thức rút gọn từ khi nói tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!