Unit 29: Language for making a cold call | Ngôn ngữ gọi điện thoại


Language for making a cold call

This episode focuses on what to say when making a cold call to a prospective client.

Trong phần này tập trung vào việc nói những gì khi gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng.

Phrases from the programme:

  • My name is Anna. Can you spare a few minutes of your time? Tôi tên Anna. Bạn có thể dành ít thời gian rảnh của bạn?
  • I’d like to tell you about our great new laser-curved fruit Tôi muốn giới thiệu cho bạn về sản phẩm trái cây được sản xuất theo công nghệ cắt lase.
  • How much plastic fruit do you buy? Bạn muốn mua bao nhiêu sản phẩm trái cây nhựa?
  • Thank you for your time. We hope to hear from you soon. Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Chúng tôi hy vọng được nhận thông tin từ bạn sớm.

Paul wants the team to make some cold calls to find out who is buying plastic fruit but this is a new challenge for Anna who has to warm up her cold calling skills.

Paul muốn nhóm gọi điện thoại để tìm khách hàng đang có nhu cầu mua sản phẩm trái cây nhựa nhưng đây là thử thách mới đối với Anna. Cô phải thực hành kỹ năng gọi điện thoại của mình.

Listening Challenge

What does Denise say she is very good at? Denise nói cô ấy rất giỏi về việc gì?

The answer is at the bottom of the transcript below: Câu trả lời ở cuối bài:Transcript

Narrator
Bye bye Mr Socrates. He’s flying back to America leaving Tip Top Trading’s London team trying to work out how best to focus their business on the European market.

Tạm biệt ông Socrates. Ông ấy sẽ bay về lại Mỹ, để lại nhóm London đang cố gắng tìm giải pháp tốt nhất để tập trung vào kinh doanh cho thị trường Châu âu.

Paul
Sorry to keep you waiting. I had to go to the airport with Mr Socrates to see him off. We had a good chat in the taxi and he said some very positive things.

Xin lỗi để cô phải chờ. Tôi phải đi ra sân bay để tiễn ông Socrates. Chúng ta đã có cuộc trò chuyện rất hữu ích trong taxi và ông ấy đã nhận định rất tích cực.

Denise
Oh yes. Like what?
Oh, vâng, ông nói gì?

Paul
Err, well… well, how nice English beer is.

Oh, bia của người Anh rất ngon.

Tom
Yeah but what about the European marketing strategy – what are we going to do about that?

Nhưng về chiến dịch quảng bá ở Châu âu thì sao – chúng ta sẽ làm gì?

Paul
Well, Anna is supposed to lead on that, I’m taking a more biscuitorial control over it.

Oh, Anna sẽ đảm nhiệm việc này, tôi đang lấy thêm nhiều bánh quy (câu nay Team tạm dịch, vì chữ biscuitorial chỉ là từ biscuit kết hợp với chữ editorial. cách nói tiếng lóng, chơi chữ cửa người Anh. Từ này không có nghĩa trong từ điển)

Anna
A what?
A gì ạ?

Tom
It means you do all the work while he eats all the biscuits!

Điều đó có nghĩa là cô làm tất cả công việc trong khi ông ấy ăn tất cả bánh quy!

Paul
Do you mind Tom. Now, what I’m thinking is we put the feelers out – do some cold calling, see what people are buying at the moment.

Cậu có phiền không Tom. Bây giờ, những gì tôi nghĩ là chúng ta hãy khám phá tìm hiểu – thực hiện các cuộc gọi nguội để xem mọi người đang mua gì vào thời điểm hiện tại.

Anna
Cold calling? But I like to be warm when I’m on the phone.

gọi nguội? nhưng tôi muốn thân thiện khi tôi nói điện thoại.

Denise
No Anna. Cold calling is when you call prospective clients when they’re not expecting you to, to ask them something or to sell them something. I’m very good at calling people.

Không Anna, Gọi điện thoại nguội là khi cô gọi cho những khách hàng tiềm năng khi mà họ không mong chờ cô, để hỏi họ thông tin hoặc bán sản phẩm nào đó cho họ. Tôi rất giỏi về việc gọi điện thoại cho khách.

Tom
Yeah, usually the hair dresser! So Paul, where do we begin, who do we call first?

Vâng, thông thường là người làm tóc! Vậy, Pau, khi nào chúng ta bắt đầu, chúng ta gọi cho ai đầu tiên?

Paul
Track down some potential clients in Europe, see what they’re buying now, see what they want in the future. Make them think it’s our laser-curved fruit they want!

Kiểm tra những khách hàng tiềm năng ở Châu Âu, xem họ đang mua gì, xem họ muốn gì trong tương lai. Làm cho họ nghĩ sản phẩm trái cây nhựa công nghệ laser là những gì họ muốn!

Denise
But keep your calls brief, international calls are very expensive.

Nhưng hãy giữ cho cuộc gọi ngắn gọn, gọi quốc tế rất đắt đỏ.

Narrator
OK Anna, it’s time to cold call. What are you going to say?

Ok Anna, đây là lúc để gọi nguội rồi. Cô sẽ nói gì?

Anna
I don’t know.
Tôi không biết.

Narrator
Find someone to call, then be pleasant and polite. When you call, ask to speak to the person who deals with buying or purchasing. And then ask that person if they could spare a few minutes of their time.

Tìm người để gọi, hãy vui vẻ và lịch sự. Khi cô gọi, yêu cầu nói chuyện với người làm việc về việc mua bán. Và khi đó hỏi người đó nếu họ có thể dành thời gian rảnh của họ.

Anna
OK. Here goes. (Looking through a telephone directory) Let’s have a look… fruit growers, fruit pickers, fruit traders… Fruit Traders International… (Dials number) 0-0-4-3-9-8-4-5-5-4-4.

Ok, làm thôi. (tìm kiếm cuốn niên giám điện thoại) chúng ta hãy xem…những người trồng trái cây, người hái trái cây, những thương gia buôn trái cây….công ty quốc tế trái cây….(gọi điện) 0-0-4-3-9-8-4-5-5-4-4.

Trader
Bonjour?
Xin chào?

Anna
(surprised) Ah, erm, oh….

Narrator
Don’t be surprised! You’ve called a company in France, they speak French. Just ask if it’s OK to speak English.

Đừng ngạc nhiên, cô đã gọi một công ty ở Pháp, họ nói tiếng Pháp, hỏi xem nếu có thể nói tiếng Anh.

Anna
Oh hello. Is it possible to speak to you in English?

Oh xin chào. tôi có thể nói tiếng Anh với anh không?

Trader
Oui… yes. vâng.

Anna
Great. Are you the person who purchases plastic fruit for your company?

Tuyệt vời. Anh là người mua trái cây nhựa cho công ty của anh phải không?

Trader
I am. How can I help you?
Chính tôi. Tôi có thể giúp gì cho cô?

Anna
Yes, can you spare a few minutes of your time? I want to sell you some laser-curved fruit.

Vâng, anh có thể dành chút thời gian rảnh của anh không? Tôi muốn bán cho bạn sản phẩm trái cây nhựa công nghệ cắt bằng laser.

Trader
What?! Gì cơ!

Narrator
That’s a bit direct Anna. Slow down and tell them your name and why you’re calling. Find out something about them. Maybe say “I’d like to tell you about our great new laser-curved fruit”. Ask them “How much plastic fruit do you buy?” and at the end of the call say “thank you for your time. We hope to hear from you soon.” Give it a go Anna.

Đó thì hơi trực tiếp Anna. từ từ thôi và nói họ nghe tên cô và tại sao cô gọi điện. Tìm hiểu về họ. Có thể nói” tôi muốn nói cho anh nghe về sản phẩm trái cây nhựa công nghệ laser mới tuyệt vời của chúng tôi”. Hỏi họ “anh mua bao sản phẩm trái cây nhựa? và cuối cuộc gọi hãy nói “cảm ơn anh đã dành thời gian. Chúng tôi hy vọng nhận được thông tin phản hồi sớm từ anh.” Làm đi Anna.

Anna
OK. Erm… hello my name is Anna. How are you today?

ok, xin chào, tôi tên Anna, hôm nay anh thế nào?

Trader
Good thank you. Tốt cảm ơn.

Anna
That’s good. I’d like to tell you about our great new laser-curved fruit.

Tôi muốn nói cho anh biết về sản phẩm trái cây nhựa công nghệ laser tuyệt vời của chúng tôi.

Trader
Oh yes. oh vâng.

Anna
Our company is called Tip Top Trading and we are the UK’s number 1 plastic fruit manufacturer – and well, we’re so proud of our fruit that we’ve decided to let the rest of Europe enjoy it too.

Công ty chúng tôi là Tip top và chúng tôi là nhà sản xuất số 1 tại UK – và, chúng tôi tự hào về sản phẩm chúng tôi nên chúng tôi quyết định đưa điều này đến với toàn Châu Âu

Narrator
Very good Anna! Rất tốt Anna!

Anna
We make our fruit using laser-curved technology. In fact we’ve just launched our best product ever, the Imperial Lemon – it looks so real you want to squeeze it.

Chúng tôi sản xuất trái cây công nghệ laser. Chúng tôi vừa mới phát triển sản phẩm tốt nhất của chúng tôi, Chanh hoàng đế – nó trong rất thực đến mức anh muốn vắt chúng.

Trader
Hmm, lemons, interesting.

Hmm, chanh, nghe thú vị đó.

Narrator
Anna’s got the hang of this – she’s on fire – I mean, she’s doing really well. Her cold calling technique has really warmed up. She’s pitched the products now she needs to sell.

Anna đã học được rời – cô ấy đang tỏa sáng – ý tôi là cô ấy đang làm rất tốt. Kỹ năng gọi điện thoại của cô ấy đã thực sự tốt lên. Cô ấy đã nhắm đến sản phẩm mà bây giờ cô ấy cần bán.

Anna
…so thank you for your time. I hope you may consider us when you next purchase some plastic fruit.

…Cảm ơn anh đã dành thời gian. Tôi hy vộng anh có thể xem xét đến sản phẩm chúng tôi cho lần mua sản phẩm của anh.

Trader
We will certainly consider your company.

Chúng tôi sẽ xem xét công ty của cô.

Anna
Well we hope to hear from you soon. Goodbye (puts phone down). Tom, Tom, how are you getting on?

Hy vọng nhận được tin từ anh sớm. Tạm biệt (cúp điện thoại). Tom, Tom, anh sao rồi?

Tom
(On phone/angry) …well if that’s what you think then you can shove your kumquats… hello? Hello? (Slams phone down)

(nghe điện thoại/giận dữ)…oh, nếu đó là những gì anh nghĩ thì anh có thể đối xử với sản phẩm (trái cây) …xin chào? xin chào? (sập điện thoại)

Anna
What’s wrong? Chuyện gì không ổn hả?

Tom
They’ve hung up on me. Really! He said the plastic fruit industry is in meltdown. But Anna, if I don’t get any contracts soon I’ll be fired.

Họ cúp máy. thật luôn! ông ấy nói công nghiệp trái cây nhựa đang hết thời. Nhưng Anna, nếu tôi không có bất kỳ hợp đồng nào tôi sẽ bị đuổi việc.

Anna
Well, this calls for teamwork Tom – tomorrow, Tuesday, we’re going to tackle this task – together!

oh, vậy này gọi là làm việc nhóm Tom – ngày mai, thứ Ba, chúng ta sẽ giải quyết việc này – cùng nhau!

Narrator
Hooray for Anna. Now she’s sounding like a leader. And she’s mastered cold calling by using some simple phrases, like these:

Chúc mừng Anna, Bậy giờ cô giống như một trưởng nhóm. Và cô đã rành về gọi điện thoại nguội bằng việc sử dựng những cụm từ này:

(các cụm từ/ câu dưới đây đã dịch rồi các bạn nhé!)

  • My name is Anna. Can you spare a few minutes of your time?
  • I’d like to tell you about our great new laser-curved fruit
  • How much plastic fruit do you buy?
  • Thank you for your time. We hope to hear from you soon.

Phone rings

Denise
Anna. There’s a call for you, from someone in France, they want to talk to you about lemons.

Anna, có một cuộc gọi cho cô, từ ai đó ở Pháp, họ muốn nói chuyện với cô về sản phẩm chanh.

Narrator
Sounds promising. Find out what happens next time on English at Work. Bye.

Nghe rất hứa hẹn. Hãy tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra lần tiếp theo nhé.

Listening challenge – answer

What does Denise say she is very good at?
Cold calling people.


>> Unit 30: Language for negotiating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!