Unit 30: Language for negotiating | Ngôn ngữ tranh luận

Language for negotiation

This episode focuses on what to say when negotiating a deal with a client.

Trong phần này tập trung vào việc trao đổi thương lượng một thỏa thuận với khách hàng.

Phrases from the programme:

Những cụm từ trong chương trình:

  • What kind of price are you willing to pay? Bạn sẵn sàng chịu mức giá như thế nào?
  • I don’t think we can go that low. Tôi không nghĩ là chúng ta có thể chấp nhận giá thấp như vậy.
  • If you buy more stock I can offer you a bigger discount. Nếu bạn mua nhiều hàng thì tôi có thể đưa mức chiết khấu cao hơn.
  • I’ll meet you halfway. Tôi sẽ chấp nhận một số thỏa thuận của bạn

The company in France that Anna called earlier has returned her call. She hopes they’re about to place an order which could help save Tip Top Trading from closure. But this deal will involve some negotiation and Anna needs some help.

Công ty tại Pháp mà Anna đã gọi điện trước đây đã gọi lại cho cho cô ấy. Cô ấy hy vọng họ sẽ đặt hàng để giúp công ty Tip Top không phải đóng cửa. Nhưng việc thỏa thuận này liên quan đến một số trao đổi và Anna cần giúp đỡ.

Listening Challenge

What does the company in France agree to buy from Tip Top Trading?

Công ty ở Pháp đồng ý mua gì từ Tip Top?

The answer is at the bottom of the transcript below: Đáp án cuối bài:

Transcript

Anna
(On the phone) Yes, we have plenty in stock. They’re £4 per unit… They are good quality ones…

(nghe điện thoại) Vâng , chúng tôi có nhiều trong kho. Giá là 4 pound mỗi sản phẩm…hàng chất lượng rất tốt…

Narrator
The company in France that Anna called earlier has called her back. Let’s hope they’re making an order.

Công ty tại Pháp mà Anna đã gọi trước đây đã gọi lại cho cô ấy. Chúng ta hãy hy vọng họ đặt hàng.

Anna
…laser technology isn’t cheap… hmm, I see… Well, thanks for calling back. Bye.

Công nghệ laser không phải rẻ…hmm, tôi hiểu…cảm ơn vì đã gọi lại. Tạm biệt.

Paul
Everything OK Anna?

Mọi thứ ổn chứ Anna?

Anna
Not really. One of the companies I cold called has rung back…

Không hẳn, một trong những công ty tôi đã gọi nay đã gọi lại…

Paul
Good, good…

Tốt, tốt..

Anna
…but they don’t want to place an order. They say we’re too expensive.

Nhưng họ không muốn đặt hàng. Họ nói sản phẩm quá mắc.

Paul
So you let them go? Didn’t you negotiate with them?

Vậy là cô để họ đi? Cô đã không thương lượng với họ sao?

Anna
Oh, was I meant to? I wasn’t sure what to say.

oh, tôi phải như vậy sao? tôi không biết phải nói gì.

Tom
Having trouble Anna? Don’t worry, I’m sure that I can help. Negotiating is my thing!

Có vấn đề sao Anna? đừng lo lắng, tôi chắc là tôi có thể giúp. thương lượng là nghề của tôi.

Narrator
“Negotiating is my thing”! What is he like? Mind you, he has won a Pear Salesman of the Year award so he must be doing something right.

“Thương lượng là nghề của tôi” anh ấy là người như thế nào? nhắc nhở cô là anh áy đã đoạt được giải Pear salesman của năm vậy nên anh ấy chắc hẳn làm việc này rất tốt.

Anna
Are you sure Tom? Don’t you want to negotiate your own deals?

Anh có chắc không Tom? Anh không muốn thương lượng thỏa thuận của anh sao?

Tom
I owe you one Anna after you saved my bacon with Mr Socrates the other night. And besides you and me…

Tôi nợ cô một lần Anna sau khi cô cứu tôi với ông Socrates tối hôm đó. Và bên cạnh đó cô và tôi…

Paul
Come on you two. Get a move on. Europe is waiting for us! Custard cream anyone?

Thôi nào cả hai. Hãy làm việc đi. Châu âu đang chờ chúng ta! Kem Custard không mọi người?

Tom
No thanks. Right. Now you need to call that French company back and ask them what kind of price they are willing to pay.

Không cảm ơn, đúng vậy. Bây giờ cô cần gọi cho công ty Pháp đó và hỏi họ rằng họ muốn giá như thế nào.

Anna
And then say that’s fine?

và khi đó nói giá đó ổn phải không?

Tom
No! Negotiate. Say “I don’t think we can go that low”.

Không! thương lượng. Hãy nói” tôi không nghĩ chúng tôi có thể bán giá thấp như vậy”

Anna
“I don’t think we can go that low”.

Tom
If they want a bigger discount, tell them they will have to buy more stock.

Nếu họ muốn giảm giá nhiều, hãy nói họ mua nhiều hơn.

Anna
More stock, bigger discount.

Mua nhiều, giảm giá nhiều.

Tom
Yeah. And if you still can’t agree a price, tell them “I’ll meet you halfway”.

Yeah, và nếu cô vẫn không đồng ý với mức giá, hãy nói họ ” I’ll meet you halfway”

Anna
Meet halfway?! That means going to Paris!

Meet halfway?! nghĩa là sẽ đi tới Paris!

Tom
No. Halfway on the price. That line always works for me. I sold a load of plastic pears that way once.

Không, nữa giá. Cách này hiệu quả với tôi. Tôi đã bán rất nhiều sản phẩm lê theo cách này.

Anna
So that’s “I’ll meet you halfway”. Thanks Tom. I’m really impressed. You… you…

Vậy là “I’ll meet you halfway” cảm ơn Tom, Tôi thực sự ấn tưởng. anh …anh..

Tom
Am I, really?!

tôi thì, thực sự?!

Anna
What? I was going to say, you really do know your stuff – despite what other people say.

Gì? tôi sẽ nói, anh thực sự thành thạo công việc của mình – mặc dù có nhiều người nói

Tom
What? Uh?

Anna
Right, I’m off to make that call right now.

Đúng vậy, tôi sẽ gọi điện ngay bây giờ.

Narrator
Good luck Anna and well done Tom! Nice to hear him give some useful advice but will it work? Let’s remind ourselves of the phrases he suggested

Chức mừng Anna và làm rất tốt Tom! rất vui khi nghe anh đưa ra những lời khuyên hữu ích nhưng liệu nó sẽ hiệu quả? Hãy xem lại những cụm từ mà anh ấy đã gợi ý:

Anna uses when negotiating a sale:

  • What kind of price are you willing to pay?
  • I don’t think we can go that low.
  • If you buy more stock, I can offer you a bigger discount.
  • I’ll meet you halfway.

Narrator
Let’s see how Anna has got on.

Hãy xem Anna làm như thế nào.

Anna
Success! They’ve agreed to buy 5,000 Imperial Lemons.

Thành công! họ đồng ý mua 5,000 sản phẩm chanh hoàng đế.

Tom
Brilliant. I knew you would be great. Did those killer lines of mine work?

Xuất xắc. Tôi biết là cô sẽ làm được.

Anna
Sort of – but when I said what price were they looking to pay, they said the full price! As long as I send them the contract today so I’d better go and get an envelope and post it as soon as I can.

Một ít – nhưng tôi đã nói họ muốn tìm mức giá nào, họ nói giá đầy đủ! miễn là tôi gửi họ hợp đồng hôm nay vậy nên tôi nên đi và lấy bao thư và gửi nó càng sớm càng tốt.

Tom
Oh great.

Anna
Tom… Tom… can you come over here to the stationery cupboard and get an envelope from the top shelf for me?

Tom…Tom…anh có thể đến đây lấy bao thư ngay tủ đồ giúp tối không?

Tom
Yeah, suppose so… I’m coming… (Door slams shut) …oh!

Anna
Oh Tom, why did you do that? It won’t open… it’s locked… help, help!

Tom
Help!

Narrator
Uh oh. This should be interesting. How are they going to explain being locked in the stationery cupboard? Until next time. Bye!

Tom
Let us out! We’re stuck!

Listening challenge – answer

What does the company in France agree to buy from Tip Top Trading?
5,000 Imperial Lemons.

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!