Unit 54: Wish | Cách dùng từ Wish chuẩn xác

Trong bài hôm nay, cùng tìm hiểu về Cách dùng từ Wish chuẩn xác. Nếu bạn chưa chắc chắn cách dùng wish của bạn, hãy tham khảo qua bài này.

Động từ theo sau Wish là thể gì?

Với những mong ước hiện tại và tương lại, dùng hình thức giả định (subjunctive). Theo sau I wish là hình thức giả định. Hình thức này giống như quá khứ đơn ngoại trừ động từ to be sẽ dùng từ were cho tất cả chủ ngữ.

I wish I had a better job.
I wish I were famous.
I wish I didn’t spend so much on clothes.

Với mong muốn ước mơ ở quá khứ, dùng quá khứ hoàn thành (past perfect.)

I wish I hadn’t drunk so much last night.
I wish I had accepted the job.

Những cách dùng động từ ‘wish’

1) Wish – Một việc gì đó không thể hoặc không có thực

Chúng ta dùng hình thức này để tưởng tượng tình huống hiện tại hoặc quá khứ khác sự thực điều mà không thể xảy ra. Mệnh đề sau Wish thường là quá khứ, như là was và hadn’t.

I wish my eyesight was better.

I wish I hadn’t told her.

2) Wish – cho điều gì đó

Dùng hình thức này khi nghĩ điều gì đó rất khó xảy ra – Bạn ước nó xảy ra. Chúng ta dùng với giới từ for:

I wish for a happy, peaceful life.

She wished for a better job.

3) Wish – cho ai đó hay việc gì

Đây được dùng khi bạn nói với ai đó rằng bạn hy vọng họ sẽ gặp điều gì đó như: may mắn, tốt đẹp.

I wished him a safe trip!

He wished me luck!

I wish you a happy anniversary!

Như vậy chúng ta đã hiểu hơn về động từ Wish phải không nào!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!

Bạn vui lòng tắt adblock để trải nghiệm đầy đủ nội dung nhé!

error: Content is protected !!